Promocja Wakacyjna – Regulamin

Promocja Wakacyjna – Regulamin

600 100 600

REGULAMIN PROMOCJI WAKACYJNEJ

 

§ 1 Słowniczek pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Autoryzowany dystrybutor ? jeden z 74 autoryzowanych punktów sprzedaży dekoracyjnej kostki BRUK Premium; wykaz autoryzowanych punktów sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest  również dostępny jest na stronie bruksa.pl.
 2. Dowód zakupu ? wystawiony przez Autoryzowanego dystrybutora paragon fiskalny bądź faktura stwierdzająca dokonanie jednorazowego zakupu dekoracyjnej kostki BRUK Premium w ilości 100m2.
 3. Nagroda ? zestaw plażowy obejmujący dwa leżaki plażowe oraz jeden ręcznik plażowy.
 4. Organizator ? BRUK SA z siedzibą w Lisowie przy ul. Częstochowskiej 19, 42-714 Lisów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716091, NIP 5730114842, REGON 150869233.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w ?Promocji Wakacyjnej?.
 6. Towar – minimum 100 m2 dekoracyjnej kostki BRUK Premium.
 7. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, działająca jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j.), która dokonała jednorazowo zakupu minimum 100 m2 dekoracyjnej kostki BRUK Premium od jednego z Autoryzowanych dystrybutorów.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem ?Promocji Wakacyjnej? jest możliwość otrzymania zestawu plażowego: dwóch leżaków plażowych oraz jednego ręcznika plażowego (Nagroda) przy jednorazowym zakupie minimum 100 m2 dekoracyjnej kostki BRUK Premium od jednego z Autoryzowanych dystrybutorów BRUK SA.
 2. Promocja prowadzona jest w okresie od 18.07.2022 r. do 31.08.2022 r. do godz. 23:59 co oznacza, iż Nagrodę może otrzymać wyłącznie Uczestnik, który w wyżej wskazanym terminie nabędzie jednorazowo 100 m2 dekoracyjnej kostki BRUK Premium od jednego z Autoryzowanych dystrybutorów BRUK SA z zastrzeżeniem ust. 3 i w terminie 14 dni o zakupu  okaże Autoryzowanemu dystrybutorowi Dowód zakupu, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3.
 3. Promocja prowadzona jest do wyczerpania zapasów.
 4. Organizator może w każdym czasie skrócić okres trwania promocji, o którym mowa w ust. 2.
 5. Promocja obowiązuje wyłącznie u Autoryzowanych dystrybutorów .
 6. Udział w promocji jest dobrowolny.

 

§ 3 Warunki i zasady udziału w promocji

 1. W promocji przyznanych może być 100 Nagród (Pula Nagród).
 2. Wartość jednej Nagrody wynosi 196,80 zł.
 3. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik okazuje Autoryzowanemu dystrybutorowi Dowód zakupu, który jest następnie kopiowany/skanowany  przez Autoryzowanego dystrybutora i przekazywany w terminie nie dłuższym niż 1 dzień Organizatorowi e-mailem na adres: promocjawakacyjna@bruksa.pl  w celu dostarczenia Nagrody.
 4. Organizator dostarcza do Autoryzowanego dystrybutora Nagrodę w ciągu 14 dni od otrzymania kserokopii Dowodu zakupu.
 5. Uczestnik ma możliwość odbioru Nagrody wyłącznie przez odbiór osobisty u Autoryzowanego dystrybutora, u którego nastąpił zakup Towaru, po upływie 21 dni od zgłoszenia uczestnictwa w Promocji  Wakacyjnej i okazania Dowodu zakupu.  Niezgłoszenie się po odbiór Nagrody przez 30 dni od zgłoszenia uczestnictwa w Promocji  Wakacyjnej i okazania Dowodu zakupu skutkuje przepadnięciem Nagrody, która wraca do Puli Nagród.
 6. Podczas odbioru Nagrody Dowód zakupu okazany przez Uczestnika zostaje oznaczony napisem ?TOWAR WYDANO ? Promocja Wakacyjna BRUK? przez Autoryzowanego dystrybutora.
 7. W przypadku zwrotu chociażby części Towaru objętego niniejszą akcją promocyjną, zwrotowi podlega również otrzymana Nagroda.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę lub opóźnienie w dostarczeniu Nagrody spowodowanie zaniechaniem przekazania przez Autoryzowanego dystrybutora Dowodu zakupu w terminie, o którym mowa w ust.3.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Udział w promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j.). Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować do Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od daty ich zgłoszenia.
 5. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej bruksa.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Wszelkie zmiany będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej pod adresem bruksa.pl.

 

 

Gdzie kupić produkty

Zostań dystrybutorem

600 100 600