Promocja STOP Inflacji – Regulamin

Promocja STOP Inflacji – Regulamin

600 100 600

REGULAMIN PROMOCJI ?STOP INFLACJI?

§ 1 Słowniczek pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Autoryzowany dystrybutor ? jeden z autoryzowanych punktów sprzedaży kostki brukowej FUTURA z palety colormix; wykaz autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępny na stronie bruksa.pl/gdzie-kupic/.
 2. Organizator ? BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Lisowie przy ul. Częstochowskiej 19, 42-714 Lisów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716091, NIP 5730114842, REGON 150869233.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w promocji ?STOP INFLACJI?.
 4. Towar ? kostka brukowa FUTURA z palety colormix.
 5. Cena gwarantowana ? cena za 1 m2 kostki brukowej FUTURA z palety colormix wynosząca 59,90 zł brutto.
 6. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, działająca jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j.), która dokonała zakupu kostki brukowej FUTURA z palety colormix od jednego z Autoryzowanych dystrybutorów.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem promocji ?STOP INFLACJI? jest możliwość zakupu Towaru za Cenę gwarantowaną w wysokości 59,90 zł brutto za 1 m2 przy zakupie dowolnej ilości Towaru od jednego z Autoryzowanych dystrybutorów BRUK SA
 2. Promocja prowadzona jest okresie od 22.08.2022 r. do 30.09.2022 r. do godz. 23:59 co oznacza, iż Towar w Cenie gwarantowanej może otrzymać wyłącznie Uczestnik, który w wyżej wskazanym terminie nabędzie dowolną ilość kostki brukowej FUTURA z palety colormix od jednego z Autoryzowanych dystrybutorów BRUK SA, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Promocja prowadzona jest do wyczerpania zapasów.
 4. Organizator może w każdym czasie skrócić okres trwania promocji, o którym mowa w ust. 2.
 5. Promocja obowiązuje wyłącznie u Autoryzowanych dystrybutorów.
 6. Udział w promocji jest dobrowolny.

§3 Warunki i zasady udziału w promocji

 1. W celu skorzystania z promocji ?STOP INFLACJI? Uczestnik nabywa u jednego z Autoryzowanych Dystrybutorów Towar w dowolnej ilości za Cenę gwarantowaną.
 2. Cena gwarantowana nie obejmuje kosztów dostawy – transportu Towaru.  Uczestnik może zamówić transport za dopłatą zgonie z cennikiem obowiązującym u danego Autoryzowanego Dystrybutora.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Udział w promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j.). Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować do Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od daty ich zgłoszenia.
 5. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej bruksa.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Wszelkie zmiany będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej pod adresem bruksa.pl.

 

 

Gdzie kupić produkty

Zostań dystrybutorem

600 100 600