Porady

Porady

600 100 600

Instrukcja eksploatacji i utrzymania nawierzchni z wyrobów wibroprasowanych

Instrukcja eksploatacji i utrzymania nawierzchni z wyrobów wibroprasowanych

1. Warunki użytkowania, konserwacji i gwarancji dotyczące wykonanych nawierzchni z kostki betonowej.

1.1 Zapewnienie prawidłowego wykorzystania dróg, placów i chodników zgodnie z przeznaczeniem:

1. Nie dopuszczanie do wjazdu pojazdów ciężarowych na ciągi pieszo-jezdne.
2. Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe (wpusty uliczne, odwodnienie liniowe) w celu nie dopuszczenia do zalania dróg i ścieżek.
3. Nie używanie w obrębie chodników i ścieżki ciężkiego sprzętu oraz uniemożliwienie wykorzystywania chodników jako dróg i miejsc postojowych.
4. Bieżące sprzątanie i utrzymanie nawierzchni w czystości oraz usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych wyciekami olejów i paliw z pojazdów.

1.2 Eksploatacja w warunkach zimowych

1. Do odśnieżania parkingów, dróg oraz chodników wykorzystywać wyłącznie sprzęt wyposażony w lemiesz gumowy lub z tworzyw sztucznych.
2. Zabrania się używania do odśnieżania ciężkiego sprzętu budowlanego (ładowarki, koparko ładowarki) ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia bądź wyłamania obramowań.
3. Zabrania się wjeżdżania ciężkim sprzętem na chodniki i ciągi piesze.
4. Do odlodzenia i odśnieżenia nawierzchni z kostki betonowej należy wykorzystywać wyłącznie piasek. Stosowanie soli może doprowadzić do odbarwienia kostki oraz osłabienie i zniszczenie korzeni roślin i trawników.

1.3 Konserwacja nawierzchni z kostki brukowej

1. Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu woda, usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym uzupełnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z kostki nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Można natomiast zastosować środki chemiczne impregnujące beton, z których większość zmniejsza nasiąkliwość powierzchni kostki lub intensyfikuje jej barwę. W okresie zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić poszczególne powierzchnie kostki brukowej. Niedopuszczalne jest stosowanie zimą środków odladzających na bazie soli, gdyż ich używanie może przyczynić się do zmian kolorystyki oraz może powodować złuszczanie wierzchniej warstwy.

1.4 Nie podlega gwarancji

1. Odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu jeśli są zgodne z normą / deklarowanymi parametrami.
2. Ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji.
3. Naturalne zmiany w kolorystyce produktów będące następstwem eksploatacji / użytkowania.
4. Wykwity wapienne w postaci białego nalotu.
5. Odchyłki w kolorze lub w strukturze wyrobów uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością surowców (np. kruszyw).
6. Włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczów betonu podczas dojrzewania Produktów.
7. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia produktów powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku nie stosowania się do warunków użytkowania.
Gwarancja nie jest uznawana, jeżeli nawierzchnie z kostki brukowej nie były stosowane zgodnie z przeznaczeniem, a także jeśli uszkodzenia zostały spowodowane klęską żywiołową lub błędną obsługą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

Gdzie kupić produkty

Zostań dystrybutorem

600 100 600