Przewiń

Przewiń

600 100 600

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Klient jest zobowiązany do składania zamówienia w formie pisemnej podając dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające ze zmiany zamówienia w trakcie realizacji lub podania błędnych informacji ponosi Zamawiający.

2. Przy realizacji zamówień publicznych i specjalnych zamawiający zobowiązany jest do złożenia na piśmie specyfikacji technicznej zamawianego wyrobu do wcześniejszej akceptacji przez Producenta.

3. BRUK SA dostarcza towar w cenie zakupu tylko w jedno wskazane miejsce, za wszelkie inne dodatkowe usługi transportowo-wyładowcze jest pobierana dodatkowa opłata. W uzasadnionych przypadkach kierowca ma prawo do odmowy wjazdu w celu rozładunku.

4. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest BRUK SA kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy przy rozładunku (ilość, jakość, zgodność z zamówieniem); ewentualne braki wpisuje w Dokumencie WZ BRUK SA. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.

5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych lub niezgodności wynikłych przed lub w trakcie wykonywania inwestycji, Nabywca wstrzymuje się z układaniem wyrobu i powiadamia Producenta w terminie niezwłocznym pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi (Art.563. KC).

6. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty BRUK SA nalicza odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym środki płatnicze wpłyną na konto BRUK SA.

7. Jeżeli Klient kupuje niepełny pakiet kostki brukowej, BRUK SA dolicza 15 % wartości danego towaru, natomiast w przypadku zakupu niepełnego pakietu galanterii betonowej doliczane jest 10% wartości towaru.

8. Jeżeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych z wypalonym logo BRUK pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji następuje po dostarczeniu palet w dobrym stanie technicznym do siedziby Firmy BRUK SA. W przypadku nie zwrócenia właściwej palety w terminie 60 dni od daty zakupu BRUK SA nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży.

9. Za wyjątkiem sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (Art.558 par. 1 KC).

10.Przy stałej współpracy szczegółowe warunki sprzedaży są zawarte w odrębnych umowach.

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią warunków sprzedaży, informacją o produkcie i z warunkami gwarancji.

Ogólne informacje o produkcie

1. Produkowana w zakładzie kostka brukowa i galanteria betonowa jest wyrobem budowlanym. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz spełnia wymagania norm polskich i europejskich: PN-EN1338; PN-EN1339; PN-EN1340.

2. Do każdego wyrobu wystawiane są Deklaracje Właściwości Użytkowych Wyrobu dostępne na żądanie klienta.

3. Wszystkie wyroby dostarczane do klienta są oznakowane i posiadają odpowiednią etykietę potwierdzająca parametry zamówionych materiałów.

4. Deklarowane parametry poszczególnych produktów podawane na etykiecie oraz deklaracji są spełnione odpowiednio po 28 dniach.
Poddanie produktu pełnym obciążeniom możliwe jest po upływie 28 dni od daty produkcji umieszczonej na etykiecie produktu .

5. Używanie środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się przy zachowaniu odpowiedniego stężenia i po wcześniejszej konsultacji z producentem.

6. Zastosowanie i eksploatacja wyrobów powinno być zgodne z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie danego produktu. Montaż i zabudowa materiału powinna odbywać się zgodnie z instrukcją montażu producenta. Natomiast stosowanie wyrobów do celów innych niż ustalone przez producenta jest zabronione, ponadto nie stosowanie instrukcji montażu może doprowadzić do zniszczenia materiału i utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

Poniżej wymienione cechy produktu są zgodne z wyżej wymienionymi normami europejskimi i są uważane za nieistotne i nie stanowią wady wyrobu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego :

 • naloty wapienne (wykwity) – powstają na powierzchni kostki w wyniku procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne znikają po maksymalnie trzech latach. Na rynku znajdują się środki, które pozwalają usunąć wykwity z kostki już ułożonej.
 • różnice w odcieniach kostek – (nawet tej samej partii produkcyjnej) nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: jakość barwników, kolor cementu, kolor kruszyw, temperatura, warunki dojrzewania betonu oraz eksploatacji ułożonej kostki brukowej
 • włoskowate mikropęknięcia – niezauważalne na suchych wyrobach, a widoczne podczas wysychania kostki.
 • pory – niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
 • wypływki – na górnej krawędzi wyrobów mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z normalnej eksploatacji formy i stempli. Wykruszają się one już podczas układania i zagęszczania kostki, a całkowicie po krótkiej eksploatacji.
 • mechaniczne drobne uszkodzenia – podczas transportu i pakowania, rozładunku i układania kostki mogą powstać pęknięcia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni. Według badań przy załadunku i rozładunku za pomocą żurawi dopuszcza się do 2 % tego typu uszkodzeń, które należy uwzględnić przy zamówieniu, ponadto nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe w trakcie montażu.

Warunki gwarancji na wyroby betonowe wibroprasowane, produkowane przez firmę BRUK SA – zakupione bezpośrednio u Producenta lub w składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma podpisane umowy o współpracę.

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru wyrobów przez Kupującego, bądź dostarczenie ich na plac budowy, jednakże po zamontowaniu produktów i odbiorze robót, będą rozpatrywane pod warunkiem pełnej zapłaty za odebrane wyroby.

2. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów pierwszego gatunku.

3. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.

4. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności:

 • wady konstrukcyjne
 • wady wykonania
 • wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości

5. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy (Kupujący traci gwarancję trwałości koloru w przypadku zastosowania do podbudowy materiałów pochodzenia hutniczego w postaci żużli hutniczych)
 • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów
 • niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów
 • niezgodnego z ogólnymi zasadami, opracowanymi przez BRUK SA, układania nawierzchni kostki brukowej oraz galanterii budowlanej
 • niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów
 • klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych
 • niewłaściwego spoinowania kostki, w wyniku którego zalegający piasek powoduje odbarwienia kostki oraz powstawanie plam powierzchniowych trudnych do usunięcia
 • zabudowy wyrobów przed upływem 14 dni od daty produkcji
 • użycia do zagęszczania zabudowanej nawierzchni urządzenia wibrującego bez osłony głównej

6. Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez właściwe normy:

 • odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobów
 • ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji
 • wykwity wapniowe w postaci białego nalotu, które w zależności od rodzaju oraz intensywności zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych i użytkowania (ścierania) w okresie do 3 lat
 • straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów
 • odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw

7. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Nabywcę:

 • wniosku reklamacyjnego na piśmie
 • oryginału faktury zakupu wyrobów
 • etykiety wyrobów znajdujących się na folii pakowej każdej palety

8. Złożenie przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości wyrobów obliguje do zabezpieczenia wadliwego towaru przez Kupującego do chwili dokonania badań przez Producenta.

9. Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji można składać bezpośrednio u Producenta lub w składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma aktualne umowy o współpracę.

10. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z układaniem nawierzchni i składa reklamację. Producent dokonuje oględzin w możliwie najkrótszym terminie (do 14 dni roboczych) w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji. Wszelkie opinie odnoszące się do jakości reklamowanego produktu, sporządzone na zlecenie Kupującego nie są wiążące i nie stanowią podstawy do rozpatrzenia reklamacji lub uznania jej zasadności. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. Jeżeli Nabywca świadomie wbudował wyrób z wcześniej widocznymi wadami, Producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu. W pozostałych przypadkach Gwarant ponosi koszty wymiany towaru do wysokości cenny sprzedaży wyrobu.

11. Jeżeli Nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, Producent nie ponosi kosztów rozbiórki ułożonych powierzchni.

12. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach obustronnie uzgodnionych lub nastąpi jego przekwalifikowanie na poza gatunek.

13. Wyroby wadliwe po ich wymianie na nowe stają się własnością Producenta.

14. W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy :

 • nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru
 • wada nie jest istotna albo nie obniża wartości i użyteczności wyrobu
 • w przypadku nieuregulowania przez Kupującego wymagalnych należności na rzecz Producenta

15. BRUK SA gwarantuje Nabywcy, jakość produktu zgodną z polskimi i europejskimi normami, właściwymi dla tych wyrobów.

Pliki do pobrania

Gdzie kupić produkty

Zostań dystrybutorem

600 100 600