Warunki sprzedaży

Zasady sprzedaży oraz dostawy kostki brukowej i galanterii betonowej

Sprzedaż naszych wyrobów dla klientów odbywa się na podstawie:

Dokumentem wydania zamówionego towaru jest faktura oraz dokument WZ.

 1. Minimalna ilość sprzedaży dla kostki brukowej to jedna paleta, w przypadku galanterii betonowej – 1 szt.
 2. Wykonanie wyrobów o specjalnych kolorach i parametrach wymaga negocjacji cen, przy zapewnieniu odbioru 100% zamawianego wyrobu.
 3. W przypadku dowozu wyrobów przez BRUK SA, odpowiedzialność kierowcy za przewożone wyroby kończy się z chwilą rozładunku wyrobów w miejscu wskazanym przez odbiorcę, który potwierdza odbiór ilościowy wyrobów na dokumencie WZ.
 4. Odbiorca lub firma świadcząca usługi na zlecenie odbiorcy odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet i pasów zaciskających. Straty powstałe w transporcie nie obciążają sprzedającego.
 5. Towary dostarczane będą na paletach, które stanowią opakowanie zwrotne. Na opakowania zwrotne będzie wystawiona faktura. W przypadku nie zwrócenia właściwej palety w terminie 90 dni od daty zakupu – firma nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży.
 6. Nadmiar kostek krańcówek i połówek nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
 7. Nie dotrzymanie terminów płatności spowoduje naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.
 8. BRUK SA zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru do chwili jego całkowitej zapłaty.

Zasady gwarancji

 1. BRUK SA udziela 3 – letniej gwarancji od daty sprzedaży pod warunkiem wykonania prawidłowej podbudowy i eksploatacji wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.
 2. W zakresie reklamacji dotyczących jakości wyrobów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
 4. W przypadku stwierdzenia wad, nabywca wstrzymuje się z zabudową wyrobu i składa pisemną reklamację w dziale sprzedaży. Jeżeli nabywca pomimo zauważonych wad zabudował wyrób, BRUK SA nie ponosi kosztów rozbiórki.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz.
 6. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia wyrobów powstałe w wyniku:
  • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
  • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
  • niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej wbudowania nabytych wyrobów,
  • użytkowania wyrobów niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami,
  • niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
 7. Wyroby II gatunku, pozagatunkowe oraz przecenione nie podlegają gwarancji.

  Kryteria oceny elementów wibroprasowanych, które wynikają z warunków technologicznych i nie podlegają reklamacji.

  Wykwity – biały nalot

  Na powierzchni kostki brukowej mogą czasami pojawiać się wykwity w postaci białawych plam, które powstają na skutek skomplikowanych reakcji fizycznych i chemicznych. Podczas wiązania betonu tworzy się wodorotlenek wapniowy, który poprzez pory wydostaje się na powierzchnię, łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza i tworzy węglan wapnia. Wykwity nie mają negatywnego wpływu na wartość użytkową wyrobu. Warunki pogodowe (opady deszczowe), normalne zabrudzenia i zużycie wskutek odbywającego się po nich ruchu, w konsekwencji powodują ich całkowite zniknięcie.

  Odchylenia odcieni

  Wyroby produkowane w tej samej technologii, ale w różnym czasie mogą wykazywać drobne różnice w odcieniach barw, które wynikają z niewielkich różnic w składzie surowców użytych do produkcji (naturalna zmienność cementu i kruszyw). Jednak w miarę upływu czasu, w jednakowych warunkach eksploatacji nawierzchni następuje powolne wyrównanie się odchyleń odcieni. W celu uniknięcia odchyleń odcieni zaleca się przy układaniu mieszanie elementów z kilku palet. 

  Mikrorysy

  W niektórych przypadkach na powierzchni wyrobów mogą pojawiać się mikrorysy, które na suchej powierzchni są niewidoczne gołym okiem, a stają się widoczne dopiero, gdy wcześniej zmoczona powierzchnia zaczyna wysychać. Włoskowate rysy nie zmniejszają wartości użytkowej wyrobu i są tylko zjawiskiem powierzchniowym. 

  Wypływki

  Na górnej krawędzi wyrobów mogą występować wypływki, które wynikają z normalnej eksploatacji stempli i formy. Wykruszają się one podczas układania i zagęszczania kostki, a całkowicie znikają po krótkiej eksploatacji. 

  Mechaniczne uszkodzenia

  Podczas transportu, rozładunku i układania kostki mogą powstać uszkodzenia mechaniczne: rysy, otarcia powierzchni, uszkodzenia krawędzi, pęknięcia, odpryski, które nie stanowią podstawy do reklamacji. Kostka brukowa, płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża ułożone ze zbyt wąską fugą lub bez fugi, a także te, których podbudowa nie zapewnia odpowiedniej nośności bądź została źle wyprofilowana, narażone są na uszkodzenia krawędzi, którym nie może zapobiec nawet najwyższa jakość użytego betonu. Źle wykonane podłoże oraz złe wykonanie wibrowania powierzchni kostki powodują pęknięcia nawet w wyrobach o wytrzymałości maksymalnej.

  Punktowe przebarwienia

  Na powierzchni wyrobów wibroprasowanych mogą czasami pojawiać się punktowe, brunatne przebarwienia, które są spowodowane składem organicznym kruszywa naturalnego stosowanego do produkcji. Po pewnym czasie, wskutek działania czynników atmosferycznych, punkty te znikają.

  Pory wibracyjne
  Pojawiające się na powierzchni niewielkie pory wibracyjne wynikające z technologii produkcji, nie zwiększają nasiąkliwości lub wytrzymałości wyrobów betonowych.