Uwagi

Uwagi

 1. Przeważająca część typów kostki z reguły produkowana jest z dystansami pionowymi, które regulują minimalną odległość między wybranymi elementami nawierzchni brukowej.
 2. Wymiary prefabrykatów są znamionowe. Ze względów technologicznych wymiary faktyczne mogą się różnić. Powstałe różnice w wymiarach mieszczą się w dopuszczonym przez normy obszarze.
 3. Zużycie kostki brukowej na m² uwzględnia spoiny między elementami.
 4. Aby dokonać dokładnego obliczenia, na podstawie punktów 2 i 3, należy ułożyć kilka rzędów kostki i właściwie poprawić rozłożenie danych elementów nawierzchni.
 5. Elementy takie jak krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe i ażurowe, elementy odwadniające czy kostka brukowa, mogą zostać uszkodzone w trakcie zagęszczania lub umacniania ułożenia, wówczas gdy fuga jest zbyt mała lub wytrzymałość podbudowy jest niewystarczająca.
 6. Produkcja elementów wymienionych w punkcie 5 z betonu najlepszej klasy, nie powstrzyma wystąpienia wskazanych powyżej zniszczeń (w szczególności dotyczy to produktów, które nie posiadają pionowych dystansów). Uszkodzenia te nie stanowią podstawy do reklamacji jakości produktów naszej marki.
 7. Aby wyeliminować wystąpienie wskazanych powyżej uszkodzeń, należy wykonać podbudowę, która będzie odpowiadać projektowi technicznemu i zasadom budownictwa. Należy zachować odpowiednie odstępy między danymi elementami.
 8. Faktura i wygląd górnych powierzchni warstw jest determinowana proporcjami i uziarnieniem frakcji kruszywa, które zostało wykorzystane w czasie produkcji.
 9. Dane partie elementów, które są produkowane w większych odstępach czasowych, mogą nieznacznie różnić się w wyglądzie górnych powierzchni.
 10. Różnica w wyglądzie, o której mowa w punkcie 9, może być spowodowana również różnicą składu cementu, zmianą kolorystyki kruszywa, niejednorodnym składem betonu oraz innymi warunkami procesu technologicznego.
 11. Różnice wskazane w punktach 9 i 10 nie wpływają na funkcjonalność i właściwości użytkowe produktów.
 12. Wraz z wystąpieniem danych warunków atmosferycznych na powierzchni elementów może wystąpić biały nalot. Nalot to wykwit wapienny, będący rezultatem zachodzących w betonie naturalnych reakcji. Wykwit nie ma wpływu na funkcjonalność produktów, wykwity w wyniku opadów i ścierania zanikają. Wykwity nie stanowią podstawy do reklamacji jakości produktów naszej marki.